Algemene Voorwaarden Full Focus Forward

(Inschrijfnummer 89839544 Kamer van Koophandel)

 1. Wij verplichten ons de afgesproken programma’s en trajecten uit te voeren overeenkomstig de vastgestelde doelstellingen met onze opdrachtgevers. De opdrachtgever en All Aligned verplichten zich om alle deelnemende medewerkers en uitvoerende consultants van de doelstellingen op de hoogte te stellen.
 2. Wij verplichten ons deelnemende medewerkers persoonlijk te begeleiden, te coachen/counselen en te adviseren, overeenkomstig hun effectieve mogelijkheden.
 3. Wij verplichten ons tegenover deelnemende medewerkers een op de praktijkgerichte, stimulerende en motiverende begeleidingsmethodiek te hanteren.
 4. Wij verplichten ons tot discretie tegenover onze relaties en haar medewerkers.
 5. Wij verplichten ons onze opdrachtgever direct te informeren over alle omstandigheden die het succes van onze dienstverlening jegens onze opdrachtgever zou kunnen verhinderen, met in achtneming van de in punt 4 genoemde ‘discretie’.
 6. Wij verplichten ons de overeengekomen data strikt aan te houden, behoudens in geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte van een consultant.
 7. Reproductie van onze documenten of gedeelten daarvan mag alleen geschieden na onze schriftelijke toestemming.
 8. Indien in groepen wordt gewerkt is:

– wisseling tussen groepen niet toegestaan;

– deelname aan een eerste sessie verplicht;

– uitzondering hierop is ‘overmacht’, b.v. ziekte, ongeval, e.d.; in overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.

 1. Facturering en betaling:

– All Aligned zal haar gespecificeerde facturen zenden aan de opdrachtgever conform het factureer- en betalingsschema zoals dat is afgesproken en vastgelegd in iedere opdrachtbevestiging;

– Facturering en betaling vinden plaats in Euro tenzij partijen uitdrukkelijk betaling in een andere valuta zijn overeengekomen;

– Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen;

– In geval van een verschil in betalingstermijn tussen opdrachtgever en All Aligned, zal een rente vergoeding van 1.0 % per 30 dagen verschil in rekening worden gebracht

 1. Verplaatsing van data bij interne trajecten, workshops, coaching, counseling en/of consulting; De opdrachtgever verplicht zich om All Aligned ten minste vier weken van tevoren schriftelijk te informeren over een eventuele wijziging in de overeengekomen data en/of tijden. Na deze periode van vier weken zal voor elke verplaatsing aanvullende facturering plaatsvinden gelijk aan 50% van het honorarium van de verplaatste activiteit.
 2. Annulering van interne trajecten/workshop/coaching/counseling en/of consulting. In geval van annulering is het volgende honorarium verschuldigd:

– tot acht weken voor aanvang van het traject: 25% van het gehele honorarium, zijnde kosten voor voorbereiding, organisatie en administratie;

– tussen acht en vier weken voor aanvang van het traject: 50% van het gehele honorarium; bij latere annulering: 100% van het gehele honorarium.

 1. Aansprakelijkheid

All Aligned draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden door de opdrachtgever of deelnemende medewerkers zelf, die is veroorzaakt door ons, onze medewerkers of derden die wij voor uitvoering van de overeenkomst hadden ingeschakeld. Mochten wij ondanks uitsluiting van aansprakelijkheid in de hierboven vermelde bepaling niettemin krachtens rechterlijke uitspraak of op enigerlei andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade hetzij uit hoofde van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, hetzij op grond van onrechtmatige daad die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de betreffende overeenkomst, dan zal deze beperkt zijn tot het bedrag waarop wij als redelijk geachte dekking onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kunnen maken. Wij zijn voorzien van een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 1. Geschillen. Op alle rechtsbetrekkingen tussen onze opdrachtgever en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen onze opdrachtgever en ons worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, behoudens indien All Aligned als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.

Adres

Huisacker 2,
5096BW Hulsel

Eens vrijblijvend sparren? Kost niks!